Kiwop / Blog / Disseny i Desenvolupament Web / Metodologies àgils en el desenvolupament web

Metodologies àgils en el desenvolupament web

L’ús de les famoses metodologies àgils en el desenvolupament de pàgines web és cada vegada més comú entre les agències web. Suposa un augment de la productivitat dels seus treballadors i un resultat final de molta més qualitat. A més, suposa una major transparència entre agència i client.

Metodologia Agile vs Waterfall

Coordinació i gestió amb el client

La metodologia de treball que utilitzem a Kiwop és ‘Agile’. Aquesta metodologia ens permet aplicar un pla de qualitat òptim de servei i ens permet garantir la seva efectiva implantació i millora contínua durant la vigència del contracte. A nivell de projecte diferenciarem entre les etapes següents:

 • Requeriments del projecte: Aquesta fase consta de la reunió de kick-off i del lliurament de tot el material de què disposi el Client. En la reunió haurem d’estar totes les parts implicades per al correcte desenvolupament del projecte.
 • Planificació: Organització del material lliurat per part del Client, identificació de necessitats i assignació de recursos interns de la nostra empresa.
 • Disseny: Estudi inicial sobre el projecte i el seu entorn. Aquest estudi inicial inclourà també una anàlisi de keywords a tenir en compte per a l’estructura web. Partint d’aquests estudis, farem una proposta de disseny i estructura per al portal web, i esperarem la seva aprovació per part del Client.
 • Desenvolupament: Un cop aprovats el disseny i l’ estructura, procedirem a la maquetació i programació del web i introduirem tot el contingut. En aquesta fase també inclou la redacció de continguts si s’hagués contractat aquest servei. Posteriorment començarem amb els test, correcció de fallades i posteriorment la seva aprovació.
 • Lliurament: Finalment instal·larem el web en el servidor final i farem entrega de les claus corresponents de tots els usuaris de l’equip tècnic.
 • Manteniment i seguiment: Un cop haguem finalitzat la fase de lliurament, farem un seguiment per al suport del Servei i correcció dels errors o contratemps que puguin sorgir. En aquesta fase s’ inclou un període de garantia que estarà vigent fins a la finalització del contracte. Aquesta garantia inclou la correcció o modificació de qualsevol programació addicional.

Temps de lliurament del projecte web

La primera fase del projecte el lliurarem, com a màxim, en el temps que s’ hagi acordat amb el client. El projecte estarà plenament operatiu i llançat en aquest temps. Després del lliurament del projecte, farem un manteniment i seguiment durant els mesos que quedin fins a la finalització del contracte. Durant aquest manteniment i seguiment analitzarem el comportament del web i farem informes mensuals d’analítica web. Tant de comportament de visitants com de posicionament web.

Nosaltres utilitzarem també un cronograma intern molt més detallat que ens servirà de guia. Sempre respectarem els temps i durades a les quals ens haguem compromès.

Metodologia Scrum

Concretament, per als projectes de desenvolupament de pàgines web, utilitzem la metodologia Scrum amb sprints (o cicles de treball) de durada variable depenent dels requisits de cada moment. Normalment la durada d’aquests cicles de treball (sprints) és de 2 setmanes. En cada cicle de treball hi haurà un increment de producte que aportarà valor al resultat final.

Per tal de treballar amb eficiència i agilitat a Kiwop utilitzem una sèrie d’eines i metodologies de treball professionals enfocades a l’exigent sector del desenvolupament web.

Programari per a Scrum i metodologies àgils

Per a la gestió de totes aquestes tasques utilitzem el paquet Atlassian, el qual ens permet administrar la dedicació completa de les tasques i el seu manteniment.

En adoptar una mentalitat àgil i proporcionar un compromís, col·laboració, transparència i adaptabilitat millorats a través dels valors, rols, esdeveniments i eines de Scrum, els resultats van ser excel·lents.

Scott M. Graffius del llibre “Transformació Àgil”

Concretament fem servir:

Jira Software

El paquet Jira Software ens ajuda amb la gestió del projecte amb metodologia Agile i Scrum. Ens permet simplificar les tasques i fer més eficient el projecte. Disminueix el consum del temps per a la gestió dels recursos. Ajuda a documentar tot el “life cycle” del projecte, i ajuda a reduir els diferents riscos associats. Aquesta eina serà la columna vertebral de tot el projecte i és indispensable per a la seva correcta execució tant en termes de qualitat com de complir amb els objectius temporals.

Exemple de pantalla de projecte de Jira Software

Confluence

L’objectiu de Confluence és que tot l’equip treballi conjuntament i de manera transparent en les tasques que se’ls han estat assignades. Cada equip aportarà les seves idees d’ organització, estructura, disseny o desenvolupament. En aquest procés també hi podrà participar l’ equip expert per part del Client. Aquesta eina ens permetrà crear:

 • Fulls de ruta
 • Llistes amb tasques pendents
 • Notes de reunions
 • Plans de projecte
 • Incloure recursos multimèdia i continguts dinàmics
 • Deixar comentaris a les pàgines
 • Afegir textos o arxius compartits
 • Etc…

En definitiva, centralitzar el contingut en un mateix lloc perquè sigui molt més fàcil de consultar i saber en quin punt exacte del projecte ens trobem.

Trello

Exemple de board Trello amb cards

Ens serveix d’exposició simple i oberta en tot moment del projecte per a tots els membres implicats, inclòs l’equip que hagi designat el Client. D’una manera ràpida i intuïtiva es podran veure les tasques finalitzades, en quines estem treballant actualment i quines seran les pròximes a desenvolupar. Aquest panell estarà sincronitzat amb Jira Software, per mantenir tota la informació actualitzada.

Jira Service Desk

Ofereix suport tecnològic i de tiquets per al projecte. Amb aquesta eina podrem rebre, rastrejar, gestionar i resoldre sol·licituds de l’equip expert fàcilment. Podrem organitzar i prioritzar aquestes sol·licituds en un únic espai i, d’aquesta manera, poder mantenir el nostre equip de Treball en sintonia amb els objectius o acords de nivell de servei establerts. El procés serà el següent:

L’equip expert podrà enviar les seves sol·licituds al nostre equip mitjançant el portal prèviament configurat o mitjançant correu electrònic.

El nostre equip treballarà en aquestes sol·licituds ordenades a partir de la prioritat de cada sol·licitud. El progrés de la resolució de problemes estarà configurat mitjançant un flux de treball que inclourà estats com “en procés” o “necessita aprovació“.

Cada equip treballarà en la resolució de les incidències dins del seu àmbit: desenvolupament, disseny, màrqueting digital, conceptualització, etc.

BitBucket

La plataforma BitBucket està pensada per als programadors ja que ens permet programar de manera conjunta utilitzant repositoris amb la tecnologia Git. Això ens permetrà programar noves funcionalitats d’ una manera flexible i ordenada. Utilitzarem 3 entorns: desenvolupament, proves i producció.

L’objectiu d’aquests mètodes és augmentar la productivitat i poder oferir un resultat final de gran qualitat i alt valor afegit.

Revisions periòdiques en les metodologies àgils

Durant el procés realitzarem revisions periòdiques mitjançant les eines esmentades i d’altres per assegurar-nos de mantenir uns alts estàndards de qualitat durant tot el projecte. Aquestes revisions seran incloses en el nostre cronograma intern com a fites de desenvolupament.

Farem proves de requisits, on a partir d’una llista d’expectatives avaluarem el disseny. Les proves de requisits són essencials durant tot el procés de desenvolupament per assegurar que l’ equip compleix tots els seus objectius.

En les proves de disseny ens basarem en l’aspecte visual de la web. Comprovarem contínuament si l’ aspecte està en sintonia amb el disseny proposat. Inclou accions com la compatibilitat en tots els navegadors i proves mòbils.

En les proves de funcionalitat avaluarem tant la interfície com la usabilitat. Serà un procés rigorós que garantirà que cada enllaç, botó, formulari i tots els altres elements funcionin com haurien de fer-ho.

Els 3 entorns de treball

Tal com hem comentat, ho organitzarem tot en 3 entorns diferents:

 • L’entorn local serà on programarem de manera interna i on provarem totes les opcions disponibles per aconseguir un mateix objectiu. Serà el nostre laboratori intern on fer les proves de desenvolupament.
 • L ‘ entorn de desenvolupament serà un entorn viu on el client podrà veure els avenços reals del projecte. En aquest context es faran totes les proves oportunes, i on s’ aplicaran canvis i correccions. També es validarà el projecte i s’ aplicaran els nous desenvolupaments perquè l’ equip d’ experts els validi.
 • I, finalment, l’entorn de producció serà un cop la web ja estigui publicada. El que veurà realment el públic final. En aquest entorn haurem d’ assegurar-nos que funcioni sempre a la perfecció, sense cap error o problema.

Utilitzarem eines contrastades per mesurar la qualitat i l’ eficàcia del nostre treball i dels canvis realitzats com:

 • Google PageSpeed Insights:on es podrà veure la puntuació de la velocitat de la pàgina. Aquesta eina ens permetrà validar si s’ha fet una bona feina de WPO.
 • AMP validator: valida que la pàgina sigui AMP vàlida.
 • Google LightHouse: valida la informació relativa a performance, accessibilitat, bones pràctiques i SEO. Serà un bon indicador quant a qualitat es refereix.
 • SiteImprove i altres: validaran l’accessibilitat web. Tot i que amb l’accessibilitat també farem validacions manuals.
 • Analítica Web: Mitjançant Google Analytics podrem avaluar el comportament dels usuaris a la web. Així com validar l’ èxit dels esdeveniments i objectius prèviament configurats.
 • Eines SEO: utilitzarem diverses eines per poder veure l’increment del posicionament aconseguit: Google Analytics, Google Search Console, SEMRush, entre d’altres.

Informes periòdics

Per garantir i comprovar la nostra feina, sempre proposem la realització d’informes mensuals. Aquests informes contindran informació essencial per al correcte desenvolupament del projecte i posterior seguiment. Seran informes d’analítica web on veurem l’evolució de les visites al llarg de les setmanes i si les nostres accions han servit per a un augment d’aquestes (SEO). També avaluarem el comportament dels usuaris: en quines pàgines passen més temps, en quina pàgina abandonen la web, etc. …

Sempre revisarem l’estat d’indexació de la web en tot moment.

Aquesta metodologia ens permetrà detectar qualsevol problema i obtenir un lloc web net, funcional i accessible. L’ús d’aquestes metodologies de Quality Assurance permetrà que els usuaris tinguin una interfície funcional i una millor experiència d’usuari.

A més, durant la creació de la web, proposem reunions via Skype, Google Meet o presencials amb la mateixa periodicitat que els sprints del desenvolupament, o sempre que la situació del projecte ho requereixi.Gestió d’ incidències en les metodologies àgils

Durant la vigència del nostre contracte, inclourem un sistema de gestió d’incidències entre l’equip tècnic encarregat d’actualitzar la web per part del client i nosaltres. D’aquesta manera podrem resoldre qualsevol problema o dubte que pugui aparèixer a l’equip tècnic.

A l’hora de triar un sistema de gestió d’incidències tenim diverses opcions. N’hi ha de molts tipus. Un exemple podria ser el programari Zendesk, que és un sistema de tiquets de suport i programari de servei d’atenció al client. Però és una eina que, tot i que és molt potent i versàtil, és externa i implica majors recursos i afegeix una complexitat a tot el sistema. Amb la qual cosa, només l’usem en els casos en què és estrictament necessari.

Una altra opció és utilitzar el sistema de gestió d’incidències que nosaltres utilitzem els projectes a nivell intern: Jira Service Desk. Aquest sistema de servei està més pensat entre l’ empresa de desenvolupament i coordinador del projecte, i d’ una manera molt específica i privada.

El procés de creació i resolució de les incidències serà el següent:

 1. L’usuari crea una nova incidència
 2. El sistema avisa via correu electrònic als responsables de la resolució de les incidències
 3. El responsable analitza la incidència i decideix si comença amb la resolució o demana més informació al creador en cas de necessitar aclariments
 4. Un cop la incidència ja ha estat resolta, avisa el creador d’aquesta

Conclusió

L’ús de les metodologies àgils en el desenvolupament de pàgines web és una metodologia cada vegada més usada entre les agències. I no és d’estranyar: ofereix un augment considerable de la productivitat si es fa de la manera correcta i organitzada.

Per al desenvolupament web en concret, es pot utilitzar tant Scrum com Kanban. Ambdós mètodes són molt vàlids i aporten grans beneficis d’ organització. L’ elecció d’ un o altre simplement dependrà de l’ empresa de desenvolupament web.

Volem ajudar-te a obtenir resultats.

Deixa un comentari

Volem ajudar-te a obtenir resultats.
COMENCEM?